Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

REGULAMIN PORTALU

Regulamin portalu, wersja 1 z dnia 01.09.2012 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE I UŻYTE OKREŚLENIA

1. Operatorem Portalu Formwell.pl jest Fundacja Formwell 739 387 16 68, z siedzibą w Olsztynie 10-409, przy ul. Lubelskiej 44B, NIP 739 387 16 68. 

 

2. Operator uruchamia usługę (Portal, Usługę, Funkcję) z określoną przez siebie funkcjonalnością i zróżnicowanym poziomem dostępu do poszczególnych funkcji.

 

3. Usługa (Portal) jest dostępna pod adresem internetowym www.formwell.pl. Adres i nazwa usługi mogą ulec zmianie. Usługa (Portal) funkcjonuje w ramach współfinansowania ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Innowacyjna Gospodarka – Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności.
 

4. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.), osoba rejestrująca się w Portalu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub pocztową informacji od Operatora w związku i w zakresie wynikłym z uruchomionych przez Operatora Funkcji Portalu.
 

5. Korzystanie z Portalu jest dopuszczalne jedynie z zachowaniem (i po akceptacji) niniejszego regulaminu. 

 

6. Ilekroć w regulaminie jest użyte określenie to zgodnie z wyjaśnieniem zawartym poniżej należy przez to rozumieć:
 

a. Operator  - firma Fundacja Formwell, z siedzibą w Olsztynie 10-409, przy ul. Lubelskiej 44B, NIP 739 387 16 68, lub upoważniony pracownik Operatora, 
 

b. Portal (w tym Usługa. Funkcja  lub Serwis) - prowadzona on-line przez Operatora w języku polskim (jak i w innych językach) platforma promocyjno wystawienniczo  społecznościowo transakcyjna o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są wystawy działania promocyjno informacyjne oraz świadczone inne usługi związane z udostępnionymi w ramach Portalu funkcjami, utrzymywana przez Operatora w określonej domenie, Usługa (Portal) funkcjonuje w ramach współfinansowania ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Innowacyjna Gospodarka – Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 

 

c. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem;
 

d. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
 

e. Sprzedający (Komisant) - Użytkownik oferujący do sprzedaży lub wstawiający w komis Towary w ramach Portalu niezależnie od rodzaju Transakcji;
 

f. Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej;
 

g. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Portalu niezależnie od rodzaju Transakcji;
 

h. Transakcje - procedury zawierania umów zakupu/sprzedaży /komisu Towarów lub zlecania usług określone w niniejszym regulaminie;
 

i. Konto ( w tym Konto II Stopnia)- prowadzone dla Użytkownika przez Operatora, pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.
 

j. Rejestracja - procedura zakładania Konta;
 

k. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 

l. Publikacja – upublicznienie za pośrednictwem Portalu lub wprowadzenie do zasobów Portalu, przez Użytkownika jakiejkolwiek treści (w tym w szczególności treści tekstowych, graficznych, filmowych);
 

m. Zasoby (w tym Dane)  – wszelkie treści niezależnie od ich źródła wprowadzone do i za pośrednictwem Portalu, wykorzystywane (niezależenie od zakresu) w ramach funkcji Portalu;
 

n. Funkcje portalu (funkcjonalność, zakres funkcjonalności) udostępniane przez Operatora poszczególnym Użytkownikom odpłatnie lub nieodpłatnie narzędzia logiczne (wraz z zapleczem sprzętowym) służące realizacji działań społecznościach, publikacyjnych i transakcyjnych prowadzonych przez poszczególnych Użytkowników w ramach Portalu lub przez Operatora.
 

o. Prawa Osób Trzecich – chronione prawnie dobra każdej osoba fizyczna, osoby prawnej bądź też jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w tym w szczególności prawa autorskie, patentowe, licencyjne nieprzynależne Użytkownikowi.
 

 

2. ZASADY AKCEPTACJI I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU
 

1. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje w formie elektronicznej przed zarejestrowaniem użytkownika Portalu, lub poprzez wykorzystanie w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób Usług lub Zasobów udostępnianych lub publikowanych lub stanowiących zawartość Portalu. 
 

2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 

3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następujących treści:  
 

a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 
 

b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług;
 

c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 

d. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora moich Danych Osobowych, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 

e. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły mi takiego zezwolenia w formie pisemnej oraz zobowiązuje się do przekazania drogą elektroniczną kopii takiego oświadczenia na każde żądanie Operatora;
 

f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter  Portalu), wiadomości od innych Użytkowników Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
 

g. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób, jak również oświadczam, iż Osoby, których Dane umieściłem w Serwisie udzieliły mi stosownego zezwolenia w formie pisemnej oraz zobowiązuje się do przekazania drogą elektroniczną kopii takiego oświadczenia na każde żądanie Operatora;
 

h. zezwalam na świadczenie przez Operatora Usług w ramach mojego Konta na Portalu.
 

i. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w i publikację za pośrednictwem  Portalu, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez wcześniej uzyskanego pisemnego zezwolenia osób, które dane dotyczą;
  
j. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu oraz w zgodzie z obowiązującym prawem;
 

k. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Operatora według jego uznania wszelkich treści w tym w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań lub są niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem;
 

l. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Operatora wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
 

m. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Operatora zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności pozyskana przez Operatora wiadomość o naruszeniu Regulaminu lub przepisów prawa.
 

n. Przyjmuję do wiadomości iż Operator ma prawo żądać od Użytkownika wyjaśnień w tym przedstawienia tytułów prawnych do Danych umieszczonych przez Użytkownika w ramach poszczególnych Usług lub Funkcji Portalu. 
 

4. Operator może zażądać aby oświadczenia powyższe zostały przez Użytkownika potwierdzone pisemnie w sposób i w formie określonej w dziale dotyczącym czynności rejestracyjnych lub na oddzielne żądanie. W razie niedostarczenia oświadczeń  w formie i treści określonej Regulaminem Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta bez podania przyczyny.
 

 

3. STATUS UŻYTKOWNIKA ORAZ ZASADY PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z KONT
 

1. Rejestracja i utworzenie Konta w zakresie świadczonych przez Operatora w ramach Portalu Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, jednak korzystanie z części Usług lub Funkcji może mieć charakter płatny i może wymagać zawarcia z Operatorem oddzielnej umowy.
 

2. Poprzez Rejestrację w Portalu lub poprzez korzystanie z Usług lub Funkcji Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o korzystanie z Portalu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu i dopełnienia pełnej procedury Rejestracji. Treść umowy (prawa i obowiązki stron) jest określona całością niniejszego regulaminu.
 

3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod wskazanym przez Operatora adresem poprzedzonym akceptacją niniejszego Regulaminu.
 

4. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
 

5. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, iż w wypadku osób niepełnoletnich Funkcje lub Usługi mogą być ograniczone na mocy działań podjętych przez Operatora. Użytkownik niepełnoletni w ciągu dwóch tygodni od rejestracji przesyła na adres operatora pisemną zgodę opiekuna(ów) prawnych na korzystanie z Portalu, zgoda dla swej ważności musi zawierać akceptację Regulaminu. W razie niedostarczenia zgody w formie i treści określonej Regulaminem Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta bez podania przyczyny. Użytkownikom niepełnoletnim przysługuje możliwość korzystania z Konta Junior z funkcjonalnością określoną przez Operatora. ( posiadanie konta, edycja danych osobowych, wstawianie grafik profilu, usuwanie konta, wstawianie biografii, wstawianie artykułów, wstawianie filmów (youtube), prowadzenie bloga, stworzenie i edycja portfolio,  posiadanie skrzynki pocztowej wewnątrz portalu,  dodawanie i usuwanie znajomych,  moduł forum,  kupno (jedynie za zgodą opiekuna prawnego),  udział w video chatach)
 

6. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Portalu działalności gospodarczej lub niewykorzystujące Portalu do jakiejkolwiek działalności komercyjnej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Portalu oraz hasła które użytkownik wybiera samodzielnie.

 

7. Osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą lub wykorzystujące Portal (lub Usługi lub Funkcje) w celach komercyjnych oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonują Rejestracji za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), NIP, REGON i w razie posiadania numer KRS, następnie w terminie dwóch tygodni od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane. W razie niedostarczenia w/w dokumentów Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta bez podania przyczyny.
 

8. W ramach Portalu funkcjonują następujące typy kont:
 
 

 

9. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia w/w okoliczności do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego, chyba że Operator w drodze oddzielnej umowy ustali z Użytkownikiem odrębny sposób postępowania.
 

10. Umowa wygasa także w razie przesłania przez użytkownika pisemnego żądania usunięcia danych osobowych. W wypadku takim Konto podlega nieodwracalnemu usunięciu wraz ze wszelkimi materiałami i treściami z tym Kontem związanymi, na co użytkownik wyraża zgodę. Usunięcie konta następuje w ciągu 2 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika. Operator nie świadczy oddzielnej usługi przechowywania takich danych. 
 

11. Użytkownikom przysługuje prawo wypowiedzenia (rezygnacji) z korzystania z usług Operatora. Rezygnacja powinna dla swej ważności być sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Operatora. Rezygnacja w swojej treści musi zawierać dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu, zawierać wyraźne oświadczenie woli o rezygnacji oraz czytelny podpis Użytkownika. Złożenie rezygnacji skutkuje usunięciem konta Użytkownika wraz ze wszelkimi materiałami i treściami z tym Kontem związanymi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez Operatora rezygnacji. Złożenie rezygnacji nie narusza postanowień oddzielnych umów zawartych między Operatorem a Użytkownikiem ani nie wpływa na obowiązek zapłaty za już zrealizowane usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika.
 

12. Operator ma prawo pisemnie wypowiedzieć świadczenie usług i lub usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn za wcześniejszym poinformowaniem Użytkownika z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

13. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych jakie zostały przekazane w ramach Rejestracji. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej niedostarczenie przez Użytkownika podczas Rejestracji kopii dokumentów ( NIP, Regon Wpis do ewidencji, wypis KRS) potwierdzających dane zawarte na Koncie lub ich negatywna weryfikacja przez Operatora powoduje niemożność korzystania z funkcji transakcyjnych w ramach Portalu. 
 

14. Operator dokonuje weryfikacji danych przekazanych przez Użytkownika i w razie ich akceptacji dokonuje aktywowania Konta, przypisanego do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu nazwy i hasła.
 

15. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Portalu.

 

16. Jedno Konto jest przypisane do jednego użytkownika o niepowtarzalnym loginie. 
 

17. Operator dokonuje przypisania Konta Użytkownika do określonej kategorii Portalu zgodnie z deklaracją Użytkownika dokonywaną podczas składania aplikacji o przyznanie Konta II Stopnia lub podczas rejestracji. 
 

18. Za zgodą Operatora Konto Użytkownika może zostać przypisane do więcej niż jedna kategorii Portalu.
 

19. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, (wypełnienia formularza rejestracji i akceptacji Regulaminu), Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Komisu bądź wystawił na aukcję Towar. 
 

20.Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
 

a) udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika  do działania w jego imieniu (Operator ma prawo zażądać przesłania kopii pełnomocnictwa), 
 

b) udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika, 

 

21. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Portalu za pośrednictwem jego konta.
 

22. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

 

23. Operator niniejszym oddzielnie określa warunki uzyskania Konta II Stopnia, które umożliwia dostęp do usług płatnych:
 

a) Osoba chcąca mieć przyznane Konto II Stopnia musi być osobą pełnoletnią o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych. 

 

b) Osoba chcąca mieć przyznane Konto II Stopnia musi być zarejestrowana w Portalu (musi być Użytkownikiem)

 

c) Osoba chcąca mieć przyznane Konto II Stopnia musi wypełnić dostępny na stronie Portalu formularz zgłoszeniowy w którym  musi wskazać  kategorię Portalu do jakiej ma być przypisane jej Konto.
 

d) Osoba chcąca mieć przyznane Konto II Stopnia musi zaprezentować się na portalu na Koncie I Stopnia, lub do formularza rejestracyjnego na stopień II dołączyć swoje Portfolio w formie elektronicznej zawierające przykłady prac i działalności użytkownika CV – artystyczne lub zawodowe oraz zgodę na ocenę przesłanych danych przez Operatora. Przesłanie materiałów zawartych w Portfolio Użytkownika może nastąpić za pośrednictwem udostępnionej przez Operatora opcji wysyłki elektronicznej (upload) udostępnionej w formularzu rejestracyjnym na konto II stopnia. 

 

e) Osoba chcąca mieć przyznane Konto II Stopnia musi zawrzeć z Operatorem umowę (stosownie do zakresu i formy oraz sfery swojej działalności).  Operator po wstępnej akceptacji aplikacji Użytkownika wysyła na adres Użytkownika dwa podpisane egzemplarze umowy celem ich podpisania przez Użytkownika. Podpisany egzemplarz umowy Użytkownik odsyła na adres Operatora.

 

f) Operator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia bądź odrzucenia aplikacji. W wypadku takim Operator: elektronicznie (email) informuje Użytkownika o odrzuceniu aplikacji i jego przyczynach, nie podpisuje umowy. Operator ma prawo zatrzymać otrzymane portfolio i materiały.

 

g) W wypadku gdy Operator zaakceptuje aplikację ma on prawo zatrzymać przesłane wraz z aplikacją dane 
 

h) W razie wątpliwości decyduje data i fakt (potwierdzenie) nadania korespondencji przez Operatora. Operator nie odpowiada za funkcjonowanie poczty lub innego podmiotu jakiemu zlecono dostarczenie korespondencji.
 

i) Zasady odpłatności i zakres dostępnych (odpłatnych) Usług lub Funkcji określa umowa zawarta między Operatorem a Użytkownikiem (dotyczy to zwłaszcza usług komisu/sklepu/aukcji/promocji). Zawarcie umowy między Operatorem a Użytkownikiem nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania regulaminu.

 

24. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników według własnego uznania i w drodze przyznania im szczególnych uprawnień.
 

25. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Portalu (według swojego uznania) w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 

26. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Operatora lub Portalu (w tym Usług lub Funkcji), w inny sposób szkodzą Portalowi bądź gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji dostarczonych przez Użytkownika danych (według oceny Operatora), Operator może: 
  

a) zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika;
 

b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Portalu.
 

c) uzależnić korzystanie z Portalu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności  innymi dowodami.

 

27. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora oraz osób trzecich których prawa naruszył swoimi działaniami.

 

28. Operator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika naruszającego regulamin umocowanym prawnie podmiotom reprezentującym osoby trzecie których prawa zostały naruszone działaniem Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 

29. W przypadkach uporczywego naruszania regulaminu, zalegania z płatnościami i innych działań na szkodę Operatora, zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym odpowiednich organów na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

 

4. ZASADY PUBLIKACJI I ZARZĄDZANIE PRAWAMI AUTORSKIMI

 

1. Użytkownicy publikują teksty i materiały jawnie, tzn. podpisują je imieniem i nazwiskiem. Teksty powinny wyczyszczone z błędów, gdyż redakcja i korekta tekstów jest dokonywana przez Użytkowników.
 

2. Operatorowi przysługuje prawo wprowadzanie korekt w tekstach i materiałach umieszczonych przez Użytkowników.

 

3. Prawo do kopiowania tekstu i materiałów, o ile w oddzielnej umowie nie postanowiono inaczej, należy jednocześnie do Operatora i do Użytkownika który takie materiały umieścił. Użytkownik ma niczym nieograniczoną swobodę publikowania tekstów i materiałów zamieszczonych w Portalu poza Portalem.

 

4. Użytkownik wprowadzając do lub za pośrednictwem Portalu jakiekolwiek treści lub materiały będące Dziełami w rozumieniu prawa (w tym w szczególności prawa autorskiego) oświadcza iż jest uprawniony do udzielenia licencji niewyłącznej Operatorowi na wykorzystanie w ramach Portalu wprowadzonych przez Użytkownika treści lub materiałów. Udzielnie licencji ma charakter nieodpłatny i nieograniczony czasowo ani terytorialnie z zachowaniem postanowień punktu poprzedzającego. Operator i Użytkownik mogą w drodze odrębnej umowy uregulować odmiennie sposób jak i zakres przeniesienia praw autorskich bądź objęcia licencją. Udzielnie licencji przez Użytkownika odbywa się na następujących zasadach:
 

a. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Portalu oraz innych serwisach internetowych należących do Operatora przesłanych lub umieszczonych przez Użytkownika materiałów, grafik, artykułów, komentarzy, wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów na następujących polach eksploatacji (licencja):

 

I. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 

II. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 

III. każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Portalu, poprzez emisję w radiu i telewizji, poprzez publikację w prasie,
 

IV. poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w tym w szczególności billboardach,
 

V. przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;

 

VI. wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

 

b. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 

c. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 

d. Licencja ma charakter niewyłączny.
 

e. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

 

f. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
 

g. Jeśli Operator zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.
 

5. Zdjęcia i filmy (w tym transmisje na żywo) przesyłane do i za pośrednictwem Portalu nie mogą zawierać materiałów, takich jak nagość, pornografia, spam, materiały niezgodne z prawem lub propagujące nienawiść albo przemoc (jak również inne wyłączone na mocy niniejszego regulaminu). Niedozwolone są też: rozsyłanie informacji niezamówionej lub przekazywanie oprogramowania destrukcyjnego.

 

6. Materiały publikowane i przesyłane do i za pośrednictwem Portalu powinny być oryginalne nie objęte prawami osób trzecich. 
 

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika materiałów lub treści umieszczonych przez Użytkownika, a nie objętych prawami autorskimi Użytkownika. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania w/w materiałów lub treści podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej spoczywa na Użytkowniku. Na Użytkowniku ciąży także obowiązek zabezpieczenia praw osób, których wizerunek został wykorzystany w zdjęciach umieszczonych przez Użytkownika w lub za pośrednictwem Portalu.
 

8. Portal nie będzie publikował: informacji niepełnych, tj. anonimowych lub na przykład niezawierających daty opisywanego w wiadomości wydarzenia oraz informacji nieaktualnych.

 

9. Operator zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania, usuwania bądź niepublikowania materiałów i treści umieszczonych przez użytkowników.

 

10. Użytkownikom nie przysługuje prawo publikowania lub umieszczania w Portalu treści i materiałów reklamowych lub noszących takie znamiona (według uznania Operatora). Operator ma prawo treści i materiały takie usnąć oraz zablokować Konto Użytkownika publikującego takie materiały.

 

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż Operator ma wyłączne prawo do umieszczania na stronach Portalu treści i materiałów (w tym reklamowych), okien, banerów lub innych które będą sąsiadowały z treścią przesłaną lub umieszczoną przez Użytkownika.
 

12. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w lub za pośrednictwem Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora chyba że zostały wprowadzone przez Użytkownika z zachowaniem zasad Regulaminu lub stanowią przedmiot praw osób trzecich. 

 

13. Wszelkie elementy funkcjonalne (w tym kod i programistyczne mechanizmy wewnętrzne) Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 

14. Każdy z Użytkowników jak i osoby trzecie mają prawo dokonać zgłoszenia naruszenia swoich praw w drodze pobrania stosownego formularza jego wypełnienia podpisania i odesłania na adres Operatora. Zeskanowany (wypełniony i podpisany) formularz może być również przesłany na adres poczty elektronicznej kontakt@formwell.pl. Operator zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zgłoszeń anonimowych lub niepełnych. 

 

15. Każda osoba, która świadomie nieprawdziwie twierdzi, że materiał lub działanie zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp w wyniku błędu lub błędnego rozpoznania jako naruszające prawo, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. 
 

16. Operator będzie usuwał z Portalu zgłoszone zgodnie z Regulaminem: materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Portalu sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 

17. Użytkownik oświadcza również, że umieszczenie przez niego w lub za pośrednictwem Portalu materiałów lub treści nie spowoduje powstania wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 

18. Odpowiedzialność za zawartość podlinkowanych przez Użytkownika stron, materiałów lub treści ponosi jedynie Użytkownik.
 

 

5. DOZWOLONY UŻYTEK

 

1. Niniejszym Operator udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji w zakresie dostępu i osobistego korzystania z Portalu. Ograniczona licencja nie upoważnia Użytkownika do: (a) stosowania lub zużytkowania technik ramkowych zawartych na Stronie lub w jakimkolwiek jej fragmencie, (b) rozpowszechniania, redystrybucji, transmisji, sprzedaży, licencjonowania lub „ściągania” Portalu lub/i treści (za wyjątkiem ściągania niezbędnego do korzystania ze Strony), (c) używania w jakikolwiek inny sposób niż osobisty Portalu lub/i treści, (d) modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego lub tworzenia pochodnych prac bazujących na Portalu lub jej treści, (e) gromadzenia informacji o koncie dla własnych korzyści lub korzyści osoby trzeciej, (f) używania meta-tagów lub jakichkolwiek innych „ukrytych tekstów” oraz/lub treści lub (g) używania robotów, pająków, pełzaczy lub innych tego typu narzędzi, zdobywających lub wykradających informacje, a także podejmowania wszelkich innych działań, które mogą wywoływać inne nieuzasadnione obciążenia naszej infrastruktury informatycznej. Użytkownicy są zobowiązani zachować, bez modyfikacji, wszelkie znajdujące się na Stronie powiadomienia dotyczące praw Operatora. 

 

2. Operator udziela  Użytkownikowi ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji do tworzenia hiperlinków do Portalu wyłącznie dla niekomercyjnego użytku. Strona internetowa zawierająca link do Portalu (i) może łączyć się z Portalem, ale nie może powielać jej lub jej treści, (ii) nie może wskazywać, że udzielono autoryzacji danej stronie bądź oferowanym za jej pośrednictwem produktom i usługom, (iii) nie może zawierać nieprawdziwej informacji o relacjach z Operatorem, (iv) nie może zawierać treści, które mogłyby być uznane jako nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nielegalne lub niewłaściwe dla określonych grup wiekowych, (v) nie może przedstawiać Operatora lub jego produktów lub usług w fałszywym, mylącym, nie pokrywającym się z rzeczywistością lub w inny sposób obraźliwy albo budzący sprzeciw lub łączący naszą firmę z niepożądanymi produktami, usługami. Operator może, jeśli uzna to za wskazane, wymagać usunięcia przez Użytkownika każdego linka do Portalu i z chwilą otrzymania takiego żądania osoba umieszczająca ten link jest zobowiązana do zaprzestania umieszczania i jego usunięcia do czasu uzyskania oddzielnej, potwierdzonej pismem, zgody na ponowne zamieszczenie linka.
 

3. Każde nieuprawnione użycie przez Użytkownika Portalu lub treści na nim zawartej automatycznie powoduje, że licencja określona w niniejszym dziale (DOZWOLONY UŻYTEK), bez uszczerbku dla innych środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące prawo lub Regulamin, wygasa.
 

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie określonym Regulaminem.

 

2. Operator chroni i zapewnia poufność danych osobowych Użytkowników.
 

3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Fundację Formwell, z siedzibą w Olsztynie 10-409, przy ul. Lubelskiej 44B, NIP 739 298 48, dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach promocyjnych działalności artystycznej, twórczej, projektowej lub innej która pozostaje w związku z profilem Portalu, w tym organizacji takich działań. Fundacja Formwell, z siedzibą w Olsztynie 10-409, przy ul. Lubelskiej 44B informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy

 

4. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie w ramach działania Portalu swojego wizerunku.

 

5. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Fundacja Formwell zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. W w/w sprawach osoba której dane dotyczą powinna zwracać się na piśmie lub osobiście.

 

6. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa powyżej.

 

7. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail informacji dotyczących Portalu i lub działalności podmiotów z Portalem współpracujących.

 

8. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim chyba że użytkownik wyraził na to pisemną zgodę.

 

9. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są co do zasady danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.
 

10. Wykorzystanie cookies przez Portal odbywa się na następujących zasadach:

 

a. służą jedynie określeniu  jakiej informacji potrzebuje Użytkownik i czego szuka w serwisie;
 

b. cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu;
 

c. ile nie zostanie to określone odrębnie akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Portalu;

 

d. Użytkownik ma pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze;
 

e. Operator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu;

 

11. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres rezygnacja_kontakt@formwell.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem danych pozwalających na identyfikację użytkownika.

 

12. W związku z rozwojem prowadzonej przez Operatora działalności gospodarczej, Operator może sprzedawać część ze swoich aktywów. W sytuacji gdy dojdzie do takich transakcji, z reguły informacje o użytkownikach, w tym informacje osobowe, stanowią składnik tychże aktywów. Dlatego też Użytkownicy poprzez powierzenie swoich danych za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na transfer swoich danych w opisanych powyżej okolicznościach. Użytkownicy mają możliwość sprzeciwienia się takiemu transferowi swoich danych osobowych, w tym celu powinni odznaczyć stosowną opcję w dostępnych narzędziach witryny lub wysłać zastrzeżenie na adres Operatora.

 

 

7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja Formwell 10-409 Olsztyn ul.Lubeska44b, mailowo pod adres kontakt@formwell.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.
 

5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni roboczych od jej dotrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

 

8. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PŁATNYCH W RAMACH PORTALU
 

W zakresie niniejszym zastosowanie mają postanowienia wynikłe z treści umów zawartych między Operatorem a Użytkownikami.
 

9. OGÓLNE ZASADY ODPŁATNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEJ OPERATOROWI
 

Zasady wynagradzania Operatora wynikają z umów zawartych między Operatorem  a Użytkownikiem.

 

10. OGRANICZENIA W WYSTAWIANIU (SPRZEDAŻ, AUKCJA, KOMIS) TOWARÓW I PUBLIKOWANIU TREŚCI
 

Użytkownikom nie wolno wystawiać na sprzedaż (w tym na aukcję lub za pośrednictwem galerii) lub wstawiać do komisu towarów oraz publikować treści które są zakazane przez prawo lub mogą naruszać prawa i dobra osób trzecich. Katalog ten obejmuje w szczególności:
 

- przedmioty lub materiały zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 

 - przedmioty lub materiały zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

- przedmioty lub materiały które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

- muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną,

- przedmioty lub materiały promujące substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

- przedmioty (jak również treści je promujące) lub materiały podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

- materiały i instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów ftp, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające: a. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione, b. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

- materiały zawierające dane osobowe lub listy adresów e-mail;

- zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia o charakterze erotycznym lub zawierające treści pornograficzne;

- materiały o nieustalonym lub wątpliwym autorstwie (o nieustalonym charakterze i zakresie prawa autorskich);

- wszelkie materiały lub przedmioty i treści inne niż wymienione powyżej o ile prawo zabrania ich posiadania, wprowadzania do obrotu lub publikacji; 

 

11. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU-GALERII UŻYTKOWNIKA
 

W razie udostępnienia funkcji sprzedaży dostępnej za pośrednictwem Portalu w ramach funkcji Galerii Użytkownika obowiązują następujące zasady ogólne:
 

I. Prawo do wystawienia Towaru w Galerii mają Użytkownicy II Stopnia i Operator.

 

II. Towar wystawiony w ramach funkcji Galerii jest własnością Użytkownika zamieszczającego ofertę zwanego dalej  wystawiającym i znajduje się w jego posiadaniu. 

 

III. Za uprzednią pisemną zgodą Operatora Towar wystawiany w ramach funkcji Galerii może być także przekazany przez Użytkownika do dyspozycji i składowania przez Operatora

IV. Składowanie towaru odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika wystawiającego Towar w Galerii 

 

a. Cena Detaliczna Towaru jest określana przez Użytkownika wystawiającego Towar w Galerii lub przez Operatora. Szczegółowe pytania dotyczące towaru należy kierować do Użytkownika za pośrednictwem  Operatora, który jest upoważniony do  udzielania takich informacji, natomiast negocjacje dotyczące ilości i ceny zakupu należy kierować odpowiednio do Operatora (pracownika Operatora) lub  Użytkownika, który może być upoważniony do negocjacji przez Użytkownika wystawiającego Towar w Galerii. 
 

b. Użytkownik wystawiający Towar w Galerii oświadcza że zdjęcie i opis Towaru wysławionego w Galerii jest jego własnością i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 

c. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne towaru, stan techniczny oraz zgodność z opisem.
 

d. Opis towaru wystawianego za pośrednictwem Galerii musi być zgodny z jego stanem faktycznym.
 

e. Operator ma prawo ingerencji w opis i zdjęcia przedmiotów.
 

f. Jeśli Towar został przekazany na skład Operatora dostawa i magazynowanie Towaru obciąża Użytkownika wystawiającego Towar w Galerii i zostanie uwzględniony w ramach wynagrodzenia przysługującego Operatorowi. Wysyłka towaru następuje za pośrednictwem Operatora przy pomocy firmy kurierskiej, lub transportem zleconym na koszt Kupującego. Koszty wysyłki ustalane są przez Operatora w porozumieniu ze Użytkownikiem wystawiającym towar za pośrednictwem Galerii.

 

g. Zakupu mogą dokonywać Użytkownicy z aktywnym  kontem I stopnia.

 

h. Użytkownik po potwierdzeniu zawarcia transakcji za pośrednictwem Galerii zapłaci na podstawie wystawionego przez Operatora paragonu, rachunku lub faktury wynagrodzenie wynikające z oddzielnej umowy zawartej między Operatorem a Użytkownikiem.  Płatność nastąpi na konto Operatora.i. Zamieszczenie w Galerii, lub przesyłanie do Operatora wszelkich materiałów (zdjęcia, opisy itp.) jest równoważne z przekazaniem nam zgody do rozpowszechnienia  tych że materiałów w Internecie i materiałach reklamowych.

 

j. Operator dokłada wszelkich starań aby Użytkownicy wystawiający towary za pośrednictwem Galerii postępowali rzetelnie i uczciwe wobec kupujących jednak Operator nie odpowiada za termin i sposób wysłania  towaru  przez Użytkownika wystawiającego Towar w Galerii do  Kupującego/

 

k. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Towaru z Galerii.
 

 

12. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI KOMISU
 

W razie udostępnienia za pośrednictwem Portalu funkcji komisu obowiązują następujące zasady ogólne:
 

1. Towar wystawiony w ramach funkcji komisu jest własnością Użytkownika zamieszczającego ofertę zwanego dalej  komitentem i znajduje się w jego posiadaniu. 
 

a. Negocjacje dotyczące ceny zakupu należy kierować do komitenta za pośrednictwem Operatora w drodze udostępnianej na Portalu funkcji kontakt (e-mailem, pisemnie, faxem lub telefonicznie). 
 

b. Jeżeli komitent upoważni Operatora do negocjacji, wtedy zainteresowany kupnem może negocjować  z pracownikiem Operatora.

 

c. Komitent oświadcza że zdjęcie i opis towaru wysławionego w komisie wirtualnym jest jego własnością i nie narusza praw autorskich osób trzecich 

 

d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne towaru, stan techniczny oraz zgodność z opisem. 

 

e. Opis towaru wystawionego w komisie musi odpowiadać jego stanowi faktycznemu i rzeczywistej wartości użytkowej.
 

f. Operator ma prawo ingerencji w opis i zdjęcia przedmiotów
 

g. Aby zamieścić ogłoszenie w komisie Portalu Użytkownik musi:
 

I. być zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu i posiadać uwiarygodnione Konto I Stopnia stosowne uprawnienia zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszego regulaminu;

 

II. Użytkownik 2 stopnia ma możliwość wystawiania swoich przedmiotów za uprzednią zgoda Operatora.
 

h. Użytkownik wstawiający towar do komisu / Kupujący w komisie po potwierdzeniu zawarcia transakcji za pośrednictwem Portalu zapłaci na podstawie wystawionej przez Operatora faktury wynagrodzenie wynikające z oddzielnej umowy. Płatność nastąpi na konto Operatora;

 

i. Celem wstawienia przedmiotu do komisu Użytkownik powinien przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zdjęcia (do 9 szt.) oraz opis przedmiotu, adres email, telefon kontaktowy, miasto gdzie się znajduje przedmiot. Przesyłanie do Operatora wszelkich materiałów (zdjęcia, opisy itp.) jest równoważne z przekazaniem nam zgody do rozpowszechnienia  tych że materiałów w Internecie i w wszelkich materiałach reklamowych Operatora;
 

j. Komitent jest zobowiązany  do bezzwłocznego  poinformowania Operatora o nieaktualnym ogłoszeniu. 
 

k. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia oferty komitenta bez podania przyczyny

 

l. Koszty wysyłki towaru oraz sposób jej przeprowadzenia ustalane są indywidulanie dla poszczególnych towarów wystawionych w komisie, w zależności od rodzaju towaru i miejsca przeznaczenia.

 

m. Wysyłka towarów zakupionych w komisie odbywa się za pośrednictwem Operatora.

 

 

13. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI AUKCJI
 

W razie udostępnienia za pośrednictwem Portalu funkcji aukcyjnej obowiązują następujące zasady ogólne:
 

I. Uruchomienie i udostępnienie funkcji aukcji ma charakter fakultatywny i może być uzależnione od spełnienia przez Użytkownika pozostałych postanowień regulaminu.

 

II. Organizatorem aukcji jest Operator;
 

III. Przebieg i przedmiot aukcji musi być zgodny z zasadami Regulaminu i przepisami prawa;

 

IV. Operatorowi przysługuje wynagrodzenie tytułem korzystania przez Użytkowników z funkcji aukcyjnej którego wysokość i zasady płatności mogą wynikać z oddzielnego regulaminu lub umowy zawartej między Operatorem a Użytkownikiem;
 

V. Operator przypomina, że zgodnie z przepisami polskiego prawa wywóz obiektów posiadających wartość muzealną lub artystyczną poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymaga stosownych pozwoleń;

 

VI. Na mocy obowiązującego prawa Operator w ramach prowadzonych aukcji zobowiązany jest do zebrania danych osobowych, określonych stosownymi przepisami, klientów dokonujących zakupów na kwotę ponad 15 000,- Euro oraz w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.);
 

VII. Na podstawie art. 20 ust. 2. ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej, jeśli zgłoszą to tuż po zakończeniu licytacji danej pozycji;
 

VIII. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w aukcji internetowej, spowodowane przez uwarunkowania niezależne od Operatora i leżące poza jego zasięgiem. Między innymi za awarie wszelkich łączy internetowych i telefonicznych, tak krajowych jak i zagranicznych, jak też innych awarii sprzętu, który nie jest własnością Operatora lub nie jest pod jego opieką.

 

IX. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wszelkie wady prawne zakupionych na zorganizowanej przez Operatora aukcji towarów. Odpowiedzialność jednak spoczywa na wystawiającym towar na aukcje.

 

X. Operator ma prawo odmówić Użytkownikowi wzięcia udziału w licytacji bez podania przyczyny.
 

XI. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia Użytkownika uczestniczącego w aukcji w czasie trwania licytacji bez podania przyczyny i nie będzie z tego tytułu ponosił konsekwencji prawnych.
 

XII. Towar wystawiony na aukcje może pozostawać we władaniu wystawiającego Użytkownika. 

 

XIII. Użytkownik wystawiający towar na aukcję oświadcza iż opis towaru jest zgodny ze stanem faktycznym oraz że towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
 

XIV. Użytkownik może po wcześniejszym ustaleniu z Operatorem powierzyć mu towar mający być wystawionym na aukcję do przechowania aż do zakończenia aukcji. W wypadku takim Operator może obciążyć Użytkownika wystawiającego Towar na Aukcję obciążyć kosztami przechowania oraz wysyłki Towaru.
 

XV. Aukcje w ramach Portalu są prowadzone zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 

XVI. Aukcja może obejmować dzieła sztuki i przedmioty o wartości historycznej, artystycznej lub muzealnej, projekty, usługi, przedmioty rękodzielnicze  oraz inne obiekty wystawione na aukcję przez posiadającego stosowne uprawnienia Użytkownika Portalu bądź Operatora stanowiące własność Użytkownika lub osób trzecich o ile Użytkownik wykaże się tytułem prawnym do wystawienia na aukcję określonego dobra.
 

XVII. Przedmioty przeznaczone na aukcję można oglądać w określonym przez Operatora czasie w galerii internetowej Portalu lub w galerii internetowej Użytkownika Portalu.

 

XVIII. Przedmioty przeznaczone na aukcję powinny być zgodne z opisem umieszczonym przez wystawiającego przedmiot na Aukcję.
 

XIX. Aukcja odbywa się tylko w internecie i jest prowadzona przez całą dobę, w oparciu o udostępnione przez Operatora funkcje na odpowiednich stronach internetowych Portalu.
 

XX. Operator ma prawo, w czasie trwania licytacji, na odpowiedniej stronie internetowej, uzupełnić informacje, dodać do katalogu lub wycofać dobra z licytacji bez podania przyczyny i nie ponosi z tego powodu żadnej odpowiedzialności.
 

XXI. Wszelkie zmiany w opisie przedmiotów podawane przed lub w czasie licytacji są traktowane jako obowiązujące uzupełnienia.
 

XXII. Aby przystąpić do aukcji jako licytujący należy być Użytkownikiem I Stopnia z zweryfikowanym kontem.
 

XXIII. Użytkownik przystępując do aukcji (licytując) zapewnia iż posiada środki finansowe wystarczające do pokrycia zaoferowanej przez Użytkownika ceny.

 

XXIV. Aukcja rozpoczyna się w określonym dniu o wyznaczonej godzinie i trwa aż do podanej przez Operatora lub Użytkownika wystawiającego dobro na aukcję daty i godziny jej zakończenia. 
 

XXV. Aukcje internetowe w Portalu są aukcjami z określonym czasem trwania, lub z wydłużonym czasem trwania co oznacza, że złożenie nowej oferty (zalicytowanie) w przeciągu ostatnich dwóch minut trwania aukcji przedłuża ją o kolejne 4 minuty (dotyczy to także doliczonego czasu – aukcja może być przedłużana kilkukrotnie).

 

XXVI. System aukcyjny działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik musi zalogować się do Portalu oraz zgłosić swój udział w aukcji na karcie dowolnego przedmiotu lub dobra pochodzącego z danej aukcji.
 

XXVII. Każdy z przedmiotów podlegających sprzedaży w aukcji posiada cenę wywoławczą oraz określone postąpienie (kwota, o którą podniesiona zostaje cena danego przedmiotu w przypadku zalicytowania), co jest odpowiednio wskazane w karcie aukcyjnej danego przedmiotu.

 

XXVIII. Użytkownik - uczestnik aukcji, licytując, określa samodzielnie limit, do którego osiągnięcia będzie prowadził licytację.
 

XXIX. Przedmiot można nabyć za kwotę wyznaczoną przez wskazany przez Użytkownika limit lub niższą. 
 

XXX. W czasie trwania aukcji na karcie każdego przedmiotu objętego sprzedażą aukcyjną wyświetlana jest lista najlepszych ofert.
 

XXXI. Operator może za zgodą Użytkownika wystawiającego towar na aukcję zarządzić ponowną licytację obiektów lub dóbr, co do których powstał spór oraz towarów niesprzedanych.
 

XXXII. Nabywcą jest uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę.
 

XXXIII. W przypadku gdyby dwóch uczestników zaoferowało taką samą cenę, która będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zwycięzcą zostaje osoba, która złożyła swoją ofertę jako pierwsza.
 

XXXIV. Zakończenie licytacji przedmiotu i jego nabycie przez licytującego potwierdzane jest stosownym komunikatem.

 

XXXV. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wymaganej kwoty w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji. Za datę wpłaty liczy się dzień wpływu należności do kasy Operatora lub na wskazany przez Operatora lub Użytkownika wystawiającego dobra na aukcje (zgodnie z wskazaniem Operatora) rachunek bankowy.

 

XXXVI. Odbiór wylicytowanych i wykupionych obiektów powinien być dokonany bezpośrednio po dokonaniu wpłaty. W innym razie przechowanie, ubezpieczenie i dostarczenie ich odbywa się po uzgodnieniu z Operatorem, na koszt i ryzyko nabywcy. Odpowiedzialność za zakupione przedmioty przechodzi na kupującego z chwilą nadania ich poczcie lub firmie świadczącej usługi doręczeń. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów doręczających.
 

 

14. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA (PROWADZENIA) Z FUNKCJI SKLEPU W RAMACH PORTALU

 

W razie udostępnienia za pośrednictwem Portalu funkcji sklepu obowiązują następujące zasady ogólne;

 

I. Funkcja sklep umożliwia sprzedaż produktów wystawionych do sprzedaży przez Użytkowników (lub Operatora za wyraźnym wyodrębnianiem) za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika prowadzącego sklep w ramach Portalu ani za wiarygodność lub wypłacalność Użytkowników kupujących.

 

III. Stronami zawieranych w ramach funkcji sklepu umów kupna sprzedaży są: Użytkownik prowadzący sklep – Sprzedający oraz Kupujący – Użytkownik składający i potwierdzający zamówienie na towar wystawiony w sklepie użytkownika.
 

IV. Operatorowi przysługuje wynagrodzenie tytułem udostepnienia funkcji sklepu którego wysokość i sposób płatności wynikają z odrębnego regulaminu lub umowy zawartej miedzy Operatorem a Użytkownikiem prowadzącym sklep w ramach Portalu
 

V. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy być Użytkownikiem Portalu z odpowiednimi uprawnieniami oraz wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 

VI. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 

VII. Czas realizacji zamówienia jest określany każdorazowo przez podmiot prowadzący Sklep.
 

VIII. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - … dni robocze.
 

IX. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 

X. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 

XI. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 

XII. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

XIII. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 

I. - przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 

II. - przelewem bankowym na konto podane przez Sprzedającego.
 

XIV. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej …...
 

XV. Koszt dostawy są każdorazowo ustalane są przez podmiot prowadzący Sklep.

 

XVI. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym  a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 

XVII. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 

XVIII. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 

XIX. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 

XX. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

XXI. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na podany przez Sprzedającego adres. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 

XXII. Użytkownik prowadzący Sklep zagwarantuje Operatorowi iż nie będzie on ponosił odpowiedzialności tytułem działania sklepu, oferowanych towarów lub uprawnień gwarancyjnych.

 

XXIII. Operator ma prawo prowadzić w ramach Portalu własny sklep. W wypadku takim postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio.

 

XXIV. Operatorowi przysługuje roczne płatne z góry wynagrodzenie za udostępnienie funkcji sklepu ustalone w umowie zawartej pomiędzy użytkownikiem a operatorem.
 

 

15. TRWAŁOŚĆ REGULAMINU I FORMA KOMUNIKACJI
 

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 

2. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie. 
 

3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu. 
 

4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą 7 dni od ich udostępnienia na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika już po wprowadzeniu zmian, oznacza ich pełną akceptację i odbywa się na ich zasadach.
 

5. W razie braku akceptacji nowej wersji regulaminu Użytkownik ma prawo i obowiązek niezwłocznego przesłania pisemnej rezygnacji z korzystania z Portalu na adres Operatora, w ciągu 7 dni od opublikowania nowej wersji Regulaminu. Rezygnacja jest równoznaczna z żądaniem usunięcia danych osobowych Użytkownika.
 

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora w postaci elektronicznej (w tym w szczególności za pośrednictwem e-maila) wszelkich umów, powiadomień oraz innych informacji (łącznie jako "Informacje"), do jakich odnosi się Regulamin. W celu wycofania zgody na otrzymywanie Informacji Użytkownik dokonuje zgłoszenia pod adresem mailowym kontakt@formwell.pl . W takiej sytuacji, wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi, w tym prawa wynikające z Regulaminu, wygasają automatycznie. Rezygnacja jest równoznaczna z żądaniem usunięcia danych osobowych Użytkownika.
 

 

16. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 

Poprzez korzystanie z Portalu wyrażają Państwo (jako Użytkownicy lub goście) zgodę na następujące warunki:
 

NINIEJSZA STRONA JEST PREZENTOWANA "JAK JEST". NIE ZAPEWNIAMY ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, CZY TO W SPOSÓB DOSŁOWNY CZY DOROZUMIANY, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB ZE STRONĄ, W TYM GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, LUB PRZYDATNOŚCI DO INNYCH CELÓW, W GRANICACH, W JAKICH TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ DOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO.

 

WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ, ABY W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, ZOSTAŁA WYŁĄCZONA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (KONTRAKTOWA LUB DELIKTOWA (WŁĄCZAJĄC W TO NIEDBALSTWO) LUB INNA), POD JAKIMIKOLWIEK WARUNKAMI, ZA (a) PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, (b) ODMOWY DOSTĘPU DO STRONY LUB PROBLEMY Z TAKIM DOSTĘPEM, (c) NIE DOSTARCZENIE DANYCH, ICH USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB INNĄ ICH MODYFIKACJĘ, (d) UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SPOWODOWANE OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH LINKÓW DO STRONY, (e) WIRUSY KOMPUTEROWE, BŁĘDY SYSTEMU, LUB NIESPRAWNOŚCI, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, W TYM W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z LINKÓW DO LUB OD STRON PODMIOTÓW TRZECICH, (f) WSZELKIE NIEZGODNOŚCI LUB BRAKI W TREŚCI LUB (g) ZDARZENIA, KTÓRE POZOSTAJĄ POZA NASZĄ KONTROLĄ.
 

PONADTO, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM UTRACONE KORZYŚCI) ZWIĄZANE ZE STRONĄ LUB KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z NIEJ, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB DZIAŁANIA W RAMACH KONTRAKTU, DELIKTU (WŁĄCZAJĄC W TO NIEDBALSTWO) LUB W INNY SPOSÓB, NAWET WÓWCZAS GDY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 

WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA ZWOLNIENIE NAS Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK STRATY, SZKODY LUB PONIESIONYCH KOSZTÓW, W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI LUB ŻĄDANIAMI OSÓB TRZECICH WYNIKAJĄCYM Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB NARUSZENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW. WYRAŻACIE PAŃSTWO RÓWNIEŻ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE NAS Z JAKICHKOLWIEK STRAT, SZKÓD, LUB KOSZTÓW, W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z ROBOTÓW, PAJĄKÓW, PEŁZACZY LUB INNYCH TEGO TYPU NARZĘDZI, ZDOBYWAJĄCYCH LUB WYKRADAJĄCYCH INFORMACJE, A TAKŻE PODEJMOWANIA WSZELKICH INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGĄ WYWOŁYWAĆ INNE NIEUZASADNIONE OBCIĄŻENIA NASZEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ.
 

 

17. WYMAGANIA I OGRANICZENIA TECHNICZNE
 
1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu (w tym Usług i  Funkcji) wymagane jest;  
 
a. połączenie z siecią Internet;
 
b. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 12 (lub wyższej), lub Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej;
 
c. oprogramowania Java w wersji co najmniej 1.7, dostępnego pod adresem http://www.java.com/pl;
 
d. w przypadku niektórych Usług lub Funkcji, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.
 
e. klient poczty email np. Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird, w celu odczytania korespondencji lub inna usługa;
 
f. Operator w ramach korespondencji akceptuje następujące formaty plików:
 
 - tiff (.tif) -Tagged Image File Format -pliki typu .tif.
 
 - doc - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu.
 
 - rtf wersja 1.6 - Rich Text Format Specification - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf.
 
 - pdf wersja 1.4 - Portable Document Format - Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu.
 
 - txt - dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt.
 
g. Operator w ramach udostępnianych Usług lub Funkcji Portalu akceptuje następujące formaty plików:
 
- JPG ,
 
- GIF ,
 
- PNG.
 
2. Użytkownik potwierdza, iż jest mu znane iż do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP. 
 
3. Funkcja oraz cel oprogramowania lub dane nie będące składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez usługę do systemu teleinformatycznego użytkownika są następujące: serwer statystyk WWW.
 
4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku dane oraz treści i materiały umieszczane przez Użytkownika w lub za pośrednictwem Portalu.
 
5. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usługi lub elementów, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści, bądź ich kopiowanie lub (ii) wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Portalu lub treści dostępnych za pośrednictwem Portalu;
 
6. W wypadku korzystania podczas publikacji z środków technicznych lub logicznych podmiotów trzecich Użytkownik zapewnia iż:
  
a. Wykorzystanie tych środków będzie zgodne z prawem i zasadami określonymi przez osoby trzecie
 
b. Jeśli osoba trzecia dostarcza gotowe rozwiązania technologiczne to: użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części dostarczonego rozwiązania, użytkownik nie może rozszerzać ani blokować jakiegokolwiek elementu lub funkcji dostarczonego rozwiązania, w tym w szczególności linków zwrotnych do witryny osoby dostarczającej rozwiązanie;
 
7. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do Internetu, które uzyskują dostęp do Portalu.
 
8. Użytkownik zobowiązuje się do nie zbierania i gromadzenia w zakresie niedozwolonym przez prawo żadnych danych osobowych innych użytkowników Portalu.
 
9. Portal (w tym Usługi lub Funkcje oraz dane wprowadzone przez Użytkowników) mogą zawierać hyperlinki do innych witryn nie należących do Operatora lub nie podlegających kontroli Operatora. Operator nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
 
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych poprzez takie witryny lub w takich zasobach.
 
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013